Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok upravuje obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a firmou SARDIS TRADE s.r.o. (ďalej len "predávajúci"). Kupujúci je povinný zoznámiť sa s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami pred objednaním tovaru.

Ako doklad o záruke slúži faktúra, ktorú firma vystavuje ku každému zakúpenému tovaru.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchdonými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí. 

Oboznámil som sa so Všeobecnými obchdonými podmeinkami, porozumel som ich obsahu a súhlasím s nimi.


II. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedenom na faktúre. Reklamácia a zákonná záručná doba sa riadi Občianskym zákoníkom a je stanovená na 24 mesiacov. V prípade, že kupujúci je právnická osoba, reklamácia a zákonná záručná doba sa riadi Obchodným zákonníkom a je stanovená na 12 mesiacov. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty a predĺženej lehoty. III. Záručné podmienky

Kupujúcemu odporúčame skontrolovať stav tovaru (zásielky) ihneď pri prevzatí od prepravnej spoločnosti (počet balíkov, neporušenosť, poškodenie krabíc) podľa priloženého prepravného listu a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Prípadné poškodenie alebo nekompletnosť zásielky, ktorá bola spôsobená vinou prepravnej spoločnosti je nutné riešiť priamo s touto prepravnou spoločnosťou a potom oznámiť vec predávajúcemu. Predávajúci zaistí patričné opatrenia ohľadom reklamácie a preto doporučujeme pri akomkoľvek podobnom prípade čo najskôr podať správu na [email protected]Pokiaľ kupujúci prevezme od prepravcu zásielku poškodenú alebo nekompletnú a potvrdí svojim podpisom korektné odovzdanie tovaru,neskoršie reklamácie tohto druhu je možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.
Pri použití zásielkovej služby alebo verejného dopravcu sa reklamácia výrobku poškodeného pri preprave riadi reklamačným poriadkom prepravnej spoločnosti a príslušnými ustanoveniami občianského resp. obchodného zákonníka.

Kupujúci má právo uplatniť si záruku iba na tovar, ktorý vykazuje vadu, vzťahuje sa na neho záručná lehota a bol zakúpený od predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený! Kupujúci doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ktorý slúži zároveň ako záručný list, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na predloženom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť zhodné sériové číslo ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).
Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným používaním a inštalovaním, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo poškodenie zariadenia nadmerným mechanickým opotrebovaním. Predávajúci negarantuje plnú funkčnosť výrobku, ak pre tento výrobok neboli vytvorené vhodné podmienky pri inštalácii a pri začatí fungovania výrobku. Za prípadné problémy spôsobené obmedzenou funkčnosťou, ktoré túto podmienku nespĺňajú, nepreberajú predávajúci zodpovednosť.

 

Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

a. nepredložením záručného listu (dokaldu o zaplatení, ak tento slúži ako záruný list) a/alebo kompletného tovaru vrátane príslušenstva,

b. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

c. uplynutím záručnej doby tovaru,

d. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

h. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

i. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

j. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

k. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.


Záruka sa vzťahuje na závady materiálu, funkčnosti, závady vzniknuté pri výrobe, montáži alebo inštalácii tovaru prevedené pracovníkmi predávajúceho. 


Tovar podaný k reklamácii bude testovaný len na závadu písomne uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s opisom závady). Ak technik zistí, že príčinou problému nie je reklamovaný výrobok, ale nekorektná inštalácia, bude reklamácia zamietnutá.

Reklamačný formulár na stiahnutie TU


IV. Spôsob vybavenia reklamácie

Reklamovaný výrobok je nutné zaslať späť poštou/prepravnou spoločnosťou, prípadne ak sa jedná o nadrozmerný tovar kuriérskou službou alebo osobne ho priviesť a zabalený tak, aby sa pri preprave ku predávajúcemu nepoškodil. Odporúčame tovar zasielať ako doporučenú poistenú zásielku. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Vopred prosíme infomovať predávajúceho o tejto skutočnosti emailom alebo telefonicky.

Adresa: SARDIS TRADE s.r.o, Palugyayho 40/1,  031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko

Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

V prípade, že sa reklamácia nedá vybaviť ani jedným z týchto spôsobov, bude kupujúcemu vystavený dobropis. 


Dobropisom môže byť vybavená reklamácia produktu, kde bola 3x opravená tá istá závada. 

Reklamáciu tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 kalendárnych dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná pre kupujúceho, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO, čiže jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník. 

Po vybavení reklamácie sa záručná lehota predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť od začiatku vybavenia reklamácie. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia reklamácia považovaná za prvé reklamovanie tovaru. 

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho telefonicky alebo emailom. Ak bol tovar poslaný prepravnou spoločnosťou, bude po vybavení automaticky poslaný na adresu kupujúceho. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu stane, že telefonát alebo e-mail neobdržíte v zákonnej mesačnej lehote, prosíme aby ste nás kontaktovali.V. Záruka na spotrebný materiál

Ak je obsahom balenia alebo predmetom kúpy spotrebný materiál (šamotové tvarovky, rošty, žiarovzdorné sklo, tmely, lepidlá, tesnenia alebo iný drobný materiál), je jeho životnosť 6 mesiacov.


VI. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim  je Slovenská obchodná inšpekcia vedená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/V Liptovskom Mikuláši dňa 08.10.2012  Masiv24.sk, všetky práva vyhradené.


© 2022 Masiv24.sk - Všetky práva vyhradené